Vigtig meddelelse

Vigtig meddelelse


Dokumenter, der vedrører dette pligtmæssige offentlige købstilbud ("Købstilbuddet") er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der følger af dansk ret. Der er ikke (og vil ikke blive) foretaget nogen handling andre steder end i Danmark med henblik på at gennemføre et offentligt købstilbud i nogen jurisdiktion, hvor en sådan handling er nødvendig med henblik herpå. Købstilbuddet er hverken direkte eller indirekte rettet mod aktionærer, der er bosiddende i en jurisdiktion, hvor fremsættelsen af Købstilbuddet eller en accept heraf ville stride mod gældende lovgivning. Dokumenter, der vedrører Købstilbuddet, må ikke udleveres til aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion. Således må materiale vedrørende Købstilbuddet ikke udleveres i nogen jurisdiktion uden for Danmark, hvis en sådan udlevering kræver registrering, opfyldelse af betingelser eller andet i forbindelse med et tilbud om at købe eller sælge aktier eller distribuere dokumenter eller annoncer for disse. En person, der kommer i besiddelse af dokumenter vedrørende Købstilbuddet, forventes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde, og at overholde disse.

Købstilbuddet er underlagt oplysningsforpligtelser i henhold til dansk lovgivning.

Dokumenter vedrørende Købstilbuddet fremsættes ikke hverken direkte eller indirekte i eller til USA, Australien, Canada, Sydafrika, Hongkong eller Japan, og Købstilbuddet er ikke gældende og kan ikke benyttes i USA, Australien, Canada, Sydafrika, Hongkong eller Japan.

Enhver beslutning om at acceptere Købstilbuddet bør alene træffes efter nøje gennemgang af tilbudsdokumentet og den af Topdanmark A/S' bestyrelse udarbejdede redegørelse i henhold til gældende dansk ret.

Dokumenter, der vedrører Købstilbuddet kan indeholde udsagn og udtalelser om fremtidige forhold eller begivenheder, herunder om fremtidige resultater eller vækst, og andre forudsigelser om udviklingen samt fordele i forbindelse med Købstilbuddet. Sådanne udsagn kan generelt, men ikke altid, identificeres ved brug af ord som "forventer", "går ud fra", "antager", "planlægger", "vil", "har til hensigt", "projicerer", "estimerer", "ambition" eller lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risiko og usikkerhed, idet de vedrører begivenheder og beror på omstændigheder, der vil være fremtidige. Der er således ingen garanti for, at de faktiske resultater ikke vil afvige endda væsentligt fra sådanne fremadrettede udsagn og udtalelser.

Jeg bekræfter, at

  1. Jeg er bosiddende og fysisk tilstede i et land uden for USA, Australien, Canada, Sydafrika, Hongkong eller Japan,
  2. Jeg kan få adgang til oplysninger og dokumenter på denne hjemmeside uden at være underlagt nogen juridiske restriktioner og uden at yderligere handling kræves af Topdanmark A/S, og
  3. Jeg har læst, forstår og accepterer at overholde alle de ovenfor nævnte restriktioner.


RSS feed Del
Aktiekurs

OMX NASDAQ

22.06.2018 16:59

282,20  +2,00

Investorkontakt
Kontakten til aktieanalytikere og institutionelle investorer varetages af Topdanmarks kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard.

Tlf: 44 74 40 17
Mobiltlf: 40 25 35 24
E-mail: she@topdanmark.dk